ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JUST BRANDS B.V., hierna te noemen “JUST BRANDS”"

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend uit hoofde van diens beroep of onderneming, die een Product van Just Brands via de Website bestelt.

1.2 Just Brands: gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, KvK nummer: 33241012, bezoekadres: New Yorkstraat 50 (1175 RD) te Lijnden.

1.3 Partijen: Just Brands en Consument gezamenlijk.

1.4 Product: een door Just Brands op de Website ter verkoop aangeboden product.

1.5 Bestelling: een door Consument geplaatste bestelling voor de levering van één of meer Producten volgens de in Artikel 3 beschreven bestellingsprocedure.

1.6 Koopprijs: de op de Website vermelde prijs van een Product (inclusief BTW en - indien van toepassing - verzendkosten).

1.7 Overeenkomst: een door Just Brands geaccepteerde Bestelling.

1.8 Levering: het moment waarop het product op het door Consument opgegeven afleveradres wordt aangeboden door een door Just Brands aangewezen vervoerder.

1.9 Website: de website https://www.vanguard-clothing.com

 

Artikel 2: Algemeen / toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen op de Website, de via de Website gedane Bestellingen en de via de Website gesloten Overeenkomsten tussen Just Brands en Consument.

2.2 Aanvullingen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen overeen zijn gekomen.

2.3 Indien één (of meerdere) Artikel(en) van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, wordt deze vervangen door een door Just Brands vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

2.4 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Just Brands worden gewijzigd. Just Brands plaatst de meest recente versie van de algemene voorwaarden op de Website. Indien de Consument de algemene voorwaarden niet via de Website kan raadplegen, zal Just Brands op verzoek de algemene voorwaarden aan Consument toezenden.

2.5 Het is Just Brands te allen tijde toegestaan verplichtingen uit hoofde van de met Consument gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde(n) uit te besteden.

 

Artikel 3. Aanbod / aanvaarding

3.1 Door via de website een bestelling bij Just Brands te plaatsen, waarvan onderdeel uitmaakt het aanvinken van het daartoe bestemde veld op de website ‘voor akkoord met de algemene voorwaarden’, bevestigt Consument met de inhoud van deze algemene voorwaarden akkoord te gaan en komt de Overeenkomst tot stand. De op de Website geplaatste privacyverklaring en disclaimer maken onderdeel uit van de Overeenkomst.

3.2 De bestellingsprocedure ziet er als volgt uit. Consument: (i) selecteert het gewenste Product en voegt het toe aan zijn winkelmand; (ii) vult zijn adresgegevens in; (iii) vult (indien het gewenste afleveradres niet gelijk is aan het opgegeven adres) het gewenste afleveradres in; (iv) maakt een keuze voor één van de op de Website weergegeven betaalmogelijkheden; (v) controleert zijn bestelling; (vi) vinkt aan ‘voor akkoord’ met de algemene voorwaarden; (vii) gaat over tot vooruitbetaling van de Koopprijs.

3.3 Consument ontvangt een bevestiging van Just Brands van het tot stand komen van de Overeenkomst per e-mail. Just Brands zal de Overeenkomst gedurende 1 jaar bewaren.

3.4 Just Brands behoudt zich het recht voor de Bestelling niet te aanvaarden indien (onder andere):

(i) de waarde van de Bestelling, zulks ter beoordeling van Just Brands, een te hoog bedrag bedraagt; (ii) de door Consument ingevulde gegevens onvolledig zijn; (iii) het afleveradres zich buiten Nederland bevindt.

3.5 Just Brands zal indien zij ingevolge Artikel 3.4 de Bestelling niet aanvaardt de door Consument voor het betreffende Product betaalde Koopprijs zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, terugstorten op het door Consument opgegeven rekeningnummer.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij Producten vermelde prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten worden - indien van toepassing - per Overeenkomst in rekening gebracht.

4.2 Indien Just Brands aan de consument verzendkosten zal doorberekenen, zal de hoogte van de verzendkosten worden weergegeven op de Website en onderdeel uitmaken van de Koopprijs van het Product. De totale Koopprijs wordt zowel bij het plaatsen van de Bestelling als bij het bevestigen van de Overeenkomst weergegeven.

4.3 Indien sprake is van een aanbiedingsprijs is deze uitsluitend gedurende een bepaalde periode geldig en uitsluitend zolang de voorraad strekt.

4.4 Just Brands behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. De op het moment van het plaatsen van een bestelling weergegeven prijzen zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

4.5 Just Brands kan niet worden gehouden aan prijsaanduidingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld waarvan Consument had behoren te begrijpen dat de betreffende aanduiding een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

4.6 Het is mogelijk dat Just Brands aanbiedingen in haar webshops heeft waarbij u boven een bepaald totaalbedrag een (actie)product gratis ontvangt. Het actieproduct wordt dan met een waarde van €0,- aan de bestelling en factuur toegevoegd. Indien u artikelen van uw bestelling retourneert en het netto totaalbedrag lager uitkomt dan het vereiste totaalbedrag van de aanbieding, dan dient u het actieproduct binnen 14 dagen te retourneren. Mocht u dit niet doen, dan zal Just Brands een factuur sturen ter waarde van de originele prijs van het actieproduct. Just Brands behoudt daarnaast het recht om de restitutie van de waarde van geretourneerde product(en) te staken totdat het verkregen actieproduct geretourneerd is of totdat u het originele bedrag van het actieproduct heeft betaald

 

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling door Consument aan Just Brands vindt plaats door vooruitbetaling via de op de Website weergegeven betaalmogelijkheden.

 

Artikel 6. Levering

6.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Just Brands kenbaar heeft gemaakt. Levering vindt plaats door een door Just Brands aangewezen vervoerder.

6.2 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen verzendt Just Brands het Product zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na datum ontvangst van de volledige Koopprijs door Just Brands, naar het door Consument opgegeven adres, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

6.3 Overschrijding van de levertermijn geeft Consument geen recht op schadevergoeding. Indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Consument hiervan binnen 14 dagen na tot stand komen van de Overeenkomst bericht. In dat geval heeft de Consument het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.4 Producten worden binnen Nederland (vanguard-clothing.com) en België (vanguard-clothing.com/be) geleverd via de webshop van het betreffende land.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en risico

7.1 De eigendom van het door Just Brands geleverde Product gaat op Consument niet eerder over dan nadat Consument de Koopprijs aan Just Brands heeft voldaan en de Koopprijs door Just Brands is ontvangen door middel van bijschrijving op haar bankrekeningnummer.

7.2 Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van het Product gaat op het moment van Levering op Consument over.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle op het Product afgebeelde dan wel anderszins met het Product verbonden merken, tekens, modellen, ontwerpen, logo's, etiketten en dergelijke, al dan niet beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten zijn eigendom van Just Brands of één of meerdere aan haar gelieerde vennootschappen. Consument erkent voornoemde eigendomsrechten van Just Brands en zal zich onthouden van elk gebruik van die rechten en de Consument zal zich onthouden van ieder gedrag dat schade kan toebrengen aan of anderszins een nadelige invloed kan hebben op die rechten.

 

Artikel 9. Wettelijk herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Vanguard Clothing official webshop, Antwoordnummer 77510, New Yorkstraat 50, 1175 RD Lijnden, Nederland) via +31(0)204878888 of webshopservice@vanguard-clothing.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Aanvullend retourtermijn

Naast het wettelijk herroepingsrecht biedt Just Brands de mogelijkheid, jouw product binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren. Volg hiervoor de volgende voorwaarden: het product dient in goede staat te zijn. Dat wil zeggen dat het artikel niet gedragen en/of gewassen mag zijn en dat de originele labels nog aan het artikel zijn bevestigd. De retourtermijn is 30 dagen na ontvangst van je bestelling. Mocht je door onmacht over deze 30 dagen heen zitten, neem dan vooraf contact op met onze klantenservice.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen, voorwaarden hiervoor is dat er gebruik wordt gemaakt van de retourlabel die wordt meegestuurd. Bent u de retourlabel kwijt? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken; 
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Just Brands is jegens Consument nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen directe schade, indirecte schade, gevolgschade en bijkomende schade, die Consument lijdt vanwege de Overeenkomst, behoudens voor zover Artikel 10.2 en / of artikel 10.3 van toepassing is.

10.2 De aansprakelijkheid van Just Brands wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de Koopprijs van het Product.

10.3 De aansprakelijkheid van Just Brands voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,- per schadegeval of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

10.4 De in Artikel 10.1 t/m 10.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Just Brands.

 

Artikel 11. Klachten

11.1 Contactgegevens klantenservice Just Brands, Afdeling Klantenservice webshopservice@vanguard-clothing.com.

11.2 Consument is verplicht onmiddellijk na ontvangst van het Product te onderzoeken of het Product aan de Overeenkomst beantwoordt. Eventuele gebreken dient Consument binnen bekwame tijd na Levering schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd aan Just Brands te melden.

11.3 Klachten aangaande levering of kwaliteit van het bij Just Brands door Consument aangeschafte Product worden door de afdeling Klantenservice van Just Brands afgehandeld.

11.4 De ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt dan zal Just Brands dit binnen 14 dagen aan Consument kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen de Consument een antwoord kan verwachten.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1 Indien Just Brands door omstandigheden die de nakoming van de op Just Brands rustende verplichtingen op basis van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan Just Brands zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen zoals - maar niet beperkt tot - oorlog, oorlogsgevaar, brand, transportmoeilijkheden, aardbeving, werkstaking, faillissement van de door Just Brands ingeschakelde derden, stagnatie in de door derden aan te voeren producten, heeft Just Brands het recht de Overeenkomst op een nader tijdstip uit te voeren ofwel - indien nakoming binnen een redelijke termijn niet langer mogelijk is - de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.2 Just Brands is in een situatie zoals bedoeld in lid 1 van dit Artikel nimmer tot enige vergoeding van schade gehouden.

 

Artikel 13: Conformiteit

13.1 Just Brands staat er voor in dat het Product voldoet aan de Overeenkomst.

13.2 Consument erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch lastig te vermijden afwijkingen in maat, kwaliteit, afwerking, kleur ed. met betrekking tot het Product niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht in de zin van Artikel 11 kunnen zijn.

13.3 Consument erkent voorts dat klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald evenmin een gegronde reden voor een klacht in de zin van Artikel 11 kan zijn.

13.4 Just Brands kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de voor Consument gelden schade vanwege klachten in de zin van Artikel 13.2 en 13.3.

 

Artikel 14. Privacy

14.1 Just Brands verwerkt uw persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacy beleid. De op de Website geplaatste privacyverklaring en disclaimer maken onderdeel uit van de Overeenkomst en Consument stemt, door via de website een Bestelling te plaatsen, uitdrukkelijk in met deze privacyverklaring en disclaimer.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

15.1 Op iedere Overeenkomst tussen Just Brands en Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en/of andere internationale verdragen met betrekking tot de koop van roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Geschillen tussen Just Brands en Consument worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

 

Questions?